BORA CANI

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Elbasan

Znj. Bora Cani, e diplomuar për Master Shkencor për Ekonomi në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, që prej vitit 2015 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Elbasan.