DESARA ÇEKERKU

Specialiste e Marrjes në Sigurim – Dega Shkodër

Znj. Desara Çekerku, e diplomuar pranë Fakultetit Ekonomik “Luigj Gurakuqi” në Shkodër me Bachelor në degën Financë- Kontabilitet dhe Master Profesional Financë-Bankë, që prej vitit 2013 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Shkodër.