MIRJETA LUCA

Shefe e Sektorit të Administrimit të Informacionit për Sigurim

Znj. Mirjeta Luca është diplomuar në degën e Financës pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti Tiranës. Është bërë pjesë e SiCRED në vitin 2010 dhe aktualisht mban pozicionin e Shefes së Sektorit të Administrimit të Informacionit për Sigurim pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Degës Tiranë.