REZARTA GABA

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Gjirokastër

Znj. Gaba, e diplomuar në Universitetin Eqrem Çabej në qytetin e Gjirokastrës, për ekonomi, që prej vitit 2017 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Gjirokastër.