MATILDA THOMA

Audit i Brendshëm

Znj. Thoma është diplomuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Gëzon eksperiencë disa vjeçare, që prej vitit 2003, në fushën e sigurimeve dhe një eksperiencë të konsiderueshme në fushën financiare. Nga viti 2010 dhe aktualisht mban pozicionin Audit i Brendshëm i Shoqërisë SiCRED sh.a.