APLIKIM PËR JETË DHE SHËNDET NË UDHËTIM

Emri:

Atësia:

Mbiemri:

Datëlindja:

Numri Identifikimit:

Zona:

Data e Nisjes:

Data e Kthimit:

Email:

Tel:

Adresa: (njësia administrative; rruga; apartamenti; qyteti)

Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të më sipërm dhe autorizoj SiCRED sh.a. të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të SiCRED sh.a.

Kujdes:

SiCRED sh.a., ju garanton që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 18.03.2014 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju nën cilësinë e subjektit të këtyre të dhënave gëzoni të drejtat e parashikuara në ligj. SiCRED sh.a. mbron të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta për ruajtjen dhe përpunimin e informacionit.