FONDI I INVESTIMIT

Zgjidhni Fondin e Investimit “CREDINS Premium” për investimin e kursimeve tuaja, një nga format e sipërmarrjeve të investimeve kolektive me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të një kontrate, nëpërmjet ofertës publike të kuotave.

Avantazhe të Fondit:

  • Fondi ka profil risku të ulët pasi investohet në tituj të Shtetit Shqiptar;
  • Likuiditet i lartë: mundësia e tërheqjes në çdo kohë brenda 7 ditëve pa penalitet dhe pa humbur interesin;
  • Normë më e lartë kthimi krahasuar me depozitat;
  • Mund të investohet me shumë të menjëhershme ose me plan investimi periodik;
  • Shuma minimale e investimit në Fond është 2.000 lekë.
  • Mundësi diversifikimi të investimeve;
  • Menaxhim profesional i investimeve;
  • Fondi është shumë transparent: Në çdo moment mund të aksesoni llogarinë tuaj on-line.

Për më tepër informacion mbi Fondin e Investimit dhe për të lënë një takim me përfaqësuesit e shitjeve, kontaktoni me Zyrat Qendrore dhe Rrjetin e Degëve të SiCRED.

*Fondi i Investimit “CREDINS Premium” administrohet nga CREDINS Invest sh.a. – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.