FORMULAR DËMI SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT (CASH PLAN)

PROÇEDURA NË RAST DËMI:

Kërkesë për rimbursim brenda rrjetit mjekësor

Nëse keni një sigurim Jetë dhe Shëndet CASH PLAN nga SiCRED dhe keni marrë shërbime mjekësore brenda rrjetit mjekësor SiCRED, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm dhe dërgojeni atë në adresat e shënuara.

Kërkesë për rimbursim jashtë rrjetit mjekësor

Nëse keni një sigurim Jetë dhe Shëndet CASH PLAN nga SiCRED dhe keni marrë shërbime mjekësore jashtë rrjetit mjekësor SiCRED, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm dhe dërgojeni atë në adresat e shënuara.

Kërkesë për autorizim paraprak

Nëse keni një sigurim Jetë dhe Shëndet CASH PLAN nga SiCRED dhe dëshironi të merrni shërbime mjekësore të cilat kërkojnë autorizim paraprak nga SiCRED, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm dhe dërgojeni atë në adresat e shënuara.