NJOFTIME PUNËSIMI

“Recepsionist/e” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, kërkon të punësojë një “Recepsionist/e” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Arsimi i lartë përbën avantazh (preferohen degët shkenca sociale, gazetari, gjuhë-letërsi);
2. Aftësi shumë të mira komunikuese;
3. I/E padënuar;
4. Njohuri të gjuhës angleze, kryesisht në komunikim;
5. Njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike (word dhe excel).

 Informacion mbi përshkrimin e punës të “Recepsionist/e”:
1. Orientimi i telefonatave në stafin punonjës përkatës;
2. Orientimi i personave të interesuar për pajisje me policë sigurimi, të interesuar për të marrë informacion, apo deklaruar një ngjarje sigurimi pranë stafin punonjës përkatës;
3. Administrimi i dokumenteve hyrës në SiCRED sh.a., si nëpërmjet postës apo dorazi nga persona t interesuar;
4. Regjistrimi në regjistrin përkatës i personave të jashtëm që hyjnë në ambientet e SiCRED sh.a.;
5. Procesi i kopjimit të akteve;
6. Organizimi në dosje i të dhënave dokumentare;
7. Dorëzimit të akteve në “Arkiv-Protokoll” ;
8. Pjesëmarrja në aktivitete promovuese të produkteve të shoqërisë.

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat deri më datë 20.04.2018, duke aplikuar në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen

“Specialist/e Finance për Arkën dhe Pagesat”, pranë Drejtorisë së Financës dhe Kontabilitetit të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një Specialist/e Finance për Arkën dhe Pagesat.

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar Universitetin dega Kontabilitet apo Financë;
2. Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike;
3. Të zotërojë programin Financa 5 apo program tjetër finance;
4. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
5. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
6. Njohja në një nivel të përparuar e gjuhës angleze përbën prioritet.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Financës për Arkën dhe Pagesat”:

1. Ndjek gjendjet e llogarive dhe mat normën e likuiditetit;
2. Ndjek detyrimet dhe përgatit urdhërpagesat e tyre;
3. Kryen veprimet nëpërmjet arkës dhe bankave;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 05 Prill 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV e kandidatit me foto;
2. Kopje e kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me e-mail: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e të Aplikacioneve” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në detyrën “Specialist/e të Aplikacioneve” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Informatikë, apo Informatikë Ekonomike;
2. Njohuri shumë të mira për çështjet e fushës aplikative të teknologjisë së informacionit, me fokus, por jo të limituar në:
• Menaxhim të dhënash (administrim, përpunim, mirëmbajtje, krijim raportesh, etj. për sisteme menaxhimi të databazave);
• Gjuhë programimi Front-End dhe Back-End ;
• CMS – kryesisht WordPress për krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të Internetit.
3. Të ketë aftësi të mira analitike dhe aftësi shumë të mira në menaxhim projektesh;
4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
5. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura;

 Informacion mbi përshkrimin e punës:
1. Administrim dhe testim të sistemeve aplikativë të kompanisë;
2. Menaxhim të kërkesave për përmirësime të sistemeve (analizim, implementim ose bashkëpunim me furnitorët software-ikë);
3. Përpilim i dokumentacioneve operacionale dhe manuale përdorimi;
4. Përditësim i website.

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat deri më datë 30.03.2018, duke aplikuar në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë në proces testimi dhe intervistimi.

“Menaxher/e për Marrëdhëniet me Publikun”, pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në fushën e komunikimit dhe menaxhimit të brandit për pozicionin e “Menaxherit të Marrëdhënieve me Publikun”.
Shoqëria ofron mjedisin e duhur për zhvillimin profesional dhe mundësinë e aplikimit të aftësive për profesionistet. Nëse jeni person me ambicie profesionale, dëshirë për të mësuar dhe për të zhvilluar edhe më tej aftësitë personale dhe profesionale, nëse ju tërheq komunikimi masiv dhe marketingu, ju inkurajojmë të aplikoni për këtë pozicion.

Kandidati i kërkuar duhet të ketë eksperiencë dhe njohuri në fushën financiare e në veçanti në tregun e sigurimeve, aftësi të shkëlqyera prezantimi në media, aftësi analitike dhe estetike në prezantime me shkrim, lehtësi në komunikim me audienca të ndryshme, aftësi për të ndërtuar marrëdhënie afatgjata me grupet e interesit.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Menaxheri i Marrëdhënieve me Publikun”:

1. Ky pozicion kërkon që personi i angazhuar të përfaqësoje shoqërinë SiCRED sh.a. në evente promovimi, paraqitje televizive, radiofonike, etj.;
2. Të organizojë eventet e shoqërisë SiCRED sh.a. vetëm ose me partnerë të jashtëm;
3. Të përgatisë artikuj informativë dhe shkrime promocionale për shoqërinë për t’u publikuar në mediat e shkruara (printuara dhe elektronike), në dy gjuhë, sipas rastit, në Shqip dhe Anglisht;
4. Të konceptojë dhe organizojë stendat dhe këndet e SiCRED sh.a. në panaire, work shops, universitete, qendra mjekësore, klinika private etj., me të cilat SiCRED sh.a. bashkëpunon dhe është personi përgjegjës për monitorimin e tyre;
5. Të konceptojë dhe menaxhojë fushatat me pagesë në rrjetet sociale dhe mediat e tjera me parimin e ROMI (return on marketing investment) në mënyrë që të matet efiçenca e fushatave dhe raportimi post-event;
6. Të përgatisë strategjinë dhe planin vjetor të komunikimit dhe PR për SiCRED sh.a., duke iu përshtatur buxhetit përkatës të miratuar për këto aktivitete dhe si duke aplikuar gjetjet pas ROMI për të rritur vazhdimisht efiçencën e aktiviteteve marketing;
7. Të jetë në gjendje të lexojë dhe përpunojë të dhëna që lidhen me aktivitetet marketing, gjë që kërkon dije qoftë edhe bazike mbi statistikat dhe kërkimet e tregut;
8. Të propozojë përgjatë vitit veprime plotësuese të planit fillestar të miratuar paraprakisht, në përputhje me nevojat e kompanisë dhe ndryshimeve në treg apo të industrisë ku hyn edhe aktiviteti i SiCRED sh.a.;
9. Të integrojë në mënyrë efiçente të gjitha hallkat ose palët e përfshira (drejtoritë e tjera të shoqërisë) në procesin e marketimit dhe PR të shoqërisë;
10. Të jetë i aftë të punojë vetëm ose në ekip, sipas rasteve;
11. Të jetë i gatshëm të udhëtojë dhe të punojë me orë të zgjatura nëse do jetë e nevojshme, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe projektit në zbatim;
12. Të jetë i aftë të ndërtojë dhe mbajë marrëdhënie të vazhdueshme dhe të mira me mediat në vend, si dhe entitete të tjera të lidhura me aktivitetin e SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë (preferohet profili marketing);
2. Të ketë eksperiencë të paktën 4 vjet në fushat e lidhura me Marketing (Komunikim, PR, Evente, Marrëdhënie me Mediat, Media Buying & Media Planning, Marrëdhënie me Agjenci si partnerë të jashtëm ose të ketë punuar në Agjenci Marketingu, etj.;
3. Të ketë punuar me Administrimin e Rrjeteve Sociale;
4. Të ketë punuar me Copywriting, Editoriale, etj.;
5. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat e promovimit të produkteve financiare;
6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh;
7. Të ketë aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe paketës Microsoft Office 2007/2010, (Word, Excel, Power Point),
8. Të ketë dije, qofte edhe bazike, të programeve edituese për krijim imazhesh dhe videosh;
9. Të njohë filozofinë e funksionimit të rrjeteve sociale, Facebook, LinkedIn, Instagram, etj.;
10. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
11. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të nënshkruar + foto (në CV të shpjegohen për çdo pozicion të mëparshëm detyrat përkatëse dhe arritjet për pozicionin e mbajtur më parë);
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë në proces testimi dhe intervistimi.

“Account Manager (Administrator i Shitjeve)”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

SiCRED prej disa vitesh ka vendosur në prioritet e veta krijimin dhe forcimin e një skuadre për promovimin e produkteve të saj elitë në individë, familje, kompani të vogla e të mesme, korporata si dhe institucione shtetërore dhe buxhetore etj. Në këtë kuadër, SiCRED kërkon të punësojë një “Account Manager (Administrator të Shitjeve)”.
Bëhu pjesëtar i kësaj skuadre!
 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë eksperienca të mëparshme në shitjen e produkteve financiare; si Account Manager, Konsulent Financiar, ose pozicione të ngjashme, minimumi 3 vjet (Njohuritë shtesë në fushën shëndetësore përbëjnë avantazh);
2. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
3. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizative;
5. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe të përdorimit të kompjuterit;
6. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
7. Preferohen aplikantët me moshë nën 40 vjeç;
8. Të jetë i gatshëm të udhëtojë nëpër rrethe dhe të punojë jashtë orarit;
9. Të arrijë objektivat e vendosur në një kohë të shpejtë (e cila sjell arritjen e një page apo shpërblimi të lartë dhe mundësi të shkëlqyera për promovim).

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Account Manager (Administratori i Shitjeve)”:

1. Të prezantojë shoqërinë dhe produktet e saj të sigurimit te klientët ekzistues dhe ata potencialë;
2. Të gjenerojë klientë të rinj dhe t’u propozojë produktet optimale nëpërmjet këshillimit financiar;
3. Të menaxhojë/kontaktojë klientët ekzistues duke iu ofruar këshillim dhe mbështetje të vazhdueshme, sipas nevojave të tyre;
4. Të sigurojë vëllimin e shitjeve sipas objektivave individuale dhe atyre korporative;
5. Të raportojë takimet dhe finalizimet e kontratave në mënyrë të rregullt;
6. Të asistojë degët e shoqërisë SiCRED në rrethe, si përgjegjës për të gjithë territorin;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Korrier (me çiklomotorr)” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

> Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Arsimi i mesëm;
2. Të ketë eksperiencë pune;
3. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
4. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit ;
5. I padënuar.

> Informacion mbi përshkrimin e punës “Korrier (me çiklomotorr)”:
1. Marrja/dërgimi i policave të sigurimit pranë bankave, agjencive të udhëtimit, si dhe klientëve të SiCRED sh.a.;
2. Dërgimi i ftesave për tender (sipas vlerësimit);
3. Dërgimi i raporteve, faturave, kontratave pranë institucioneve shtetërore apo private;
4. Dërgimi i shkresave pranë AMF;
5. Tërheqje/dorëzim dokumentacioni mjekësor pranë subjekteve mjekësore,
6. Etj..

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e dëftesës;
3. Kopje e ID;
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 02.10.2017, ora 17.00.
*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: