NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”, pranë Degës Shkodër të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon në tregun e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një Specialist të Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Shkodër të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
 • Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte;
 • Të ketë njohuri  në shitjen e produkteve financiare;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike, komunikimi dhe shprehëse;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 • Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

 Informacion mbi përshkrimin e punës:

 • Kryerja e marrjes në sigurim për kontratat e reja dhe rinovimi i kontratave ekzistuese;
 • Promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 • Menaxhimi i kontratave me klientët dhe bashkëpunëtorët ekzistues;
 • Përgatitja dhe përditësimi i databasave;

Dokumentacioni që duhet të depozitohet:

 • CV me foto;
 • Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 • Kopje e ID;
 • Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 • Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.

 Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 16 mars 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Me Fax: +355 4 22 37 530
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e Finance”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon në tregun e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist/e Finance” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 • Të ketë mbaruar një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë, Dega Finance përbën prioritet;
 • Të ketë eksperiencë pune në financë;
 • Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike, Excel i avancuar përbën prioritet;
 • Të zotërojë programin Financa 5 apo program tjetër finance;
 • Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
 • Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
 • Njohja në një nivel të përparuar e gjuhës angleze përbën prioritet.

Informacion mbi përshkrimin e punës:

 • Kontabilizime të veprimeve bankare dhe të tjera;
 • Ndjekja e arkëtimeve të klientëve, anulimeve, komisioneve etj;
 • Rakordimi dhe ndjekja e gjendjes se klientëve te paarkëtuar në kontabilitet dhe Excel;
 • Përpunimi i informacionit të shitjeve dhe hartimi i librit të shitjes;
 • Plotësimi i faturave të shitjes të ndryshme nga aktiviteti kryesor;
 • Detyra të tjera në financë (me natyrë të përkohshme apo të përhershme).

Dokumentacioni që duhet të depozitohet:

 • CV me foto;
 • Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 • Kopje e ID;
 • Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 • Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

 Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 11 Shkurt 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Me Fax: +355 4 22 37 530
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: