NJOFTIME PUNËSIMI

“Korrier (me çiklomotorr)” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

> Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Arsimi i mesëm;
2. Të ketë eksperiencë pune;
3. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
4. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit ;
5. I padënuar.

> Informacion mbi përshkrimin e punës “Korrier (me çiklomotorr)”:
1. Marrja/dërgimi i policave të sigurimit pranë bankave, agjencive të udhëtimit, si dhe klientëve të SiCRED sh.a.;
2. Dërgimi i ftesave për tender (sipas vlerësimit);
3. Dërgimi i raporteve, faturave, kontratave pranë institucioneve shtetërore apo private;
4. Dërgimi i shkresave pranë AMF;
5. Tërheqje/dorëzim dokumentacioni mjekësor pranë subjekteve mjekësore,
6. Etj..

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e dëftesës;
3. Kopje e ID;
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 02.10.2017, ora 17.00.
*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Fier të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë në gjithë rajonin;
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:

1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne rajonin qe mbulon Dega SiCRED FIer
2. Promovimi i produkteve te SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim dhe administrimi i kontratave te reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: