NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Sigurisë së Informacionit”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një Specialist të Sigurisë së Informacionit” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë.

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:

 1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Elektronike apo Informatikë;
 2. Të zotërojë njohuri shumë të mira për çështjet e teknologjisë së informacionit, të jetë i aftë, por jo i limituar vetëm, në trajtimin e çështjeve te mëposhtme:
 • Siguria e Informacionit – Aplikim të politikave të kompanisë;
 • Ndërlidhje / Rrjeta – Administrim të lidhjeve komunikuese të sigurta të pjesëve përbërëse të infrastrukturës ndërlidhëse të kompanisë në përputhje me politikat e sigurisë së informacionit;
 • Pjesë dhe Programe Kompjuterike – Administrimin e sistemeve hardware-ike dhe aplikative të kompanisë në përputhje me kërkesat dhe politikat e sigurisë se informacionit;
 1. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura si dhe shërbimet jashtë qytetit;
 2. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

Informacion mbi përshkrimin e punës:

 1. Kryen administrimin e sistemeve të servërave në SiCRED sh.a. që përfshin instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemin dhe aplikacionet software-ike nëpërmjet përditësimit të tyre;
 2. Optimizon operimin e sistemit dhe utilizimin e resurseve, si dhe kryen analiza dhe planifikim të kapacitetit të sistemit;
 3. Kryen funksionin e administruesit të sigurisë, duke përfshirë krijimin e profileve dhe llogarive përdoruese;
 4. Ka përgjegjësi për projektimin e rrjetit kompjuterik / sistemeve;
 5. Ka përgjegjësi në ngritjen, konfigurimin, mirëmbajtjen dhe monitorimin e pajisjeve aktive të rrjetit informativ;
 6. Etj.

Dokumentacioni që duhet të depozitohet:

 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje e dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 30 Nëntor 2019, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Me Fax: +355 4 22 37 530
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

 

“Specialist/e i Marrjes në Sigurim Mjekësor”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist/e të Marrjes në Sigurim Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (word dhe excel);
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, frëngjisht, gjermanisht;
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 5. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 6. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Vlerësimi i riskut mjekësor për personat që aplikojnë për sigurim, sipas kritereve dhe manualeve të vlerësimit që përdor shoqëria SiCRED sh.a.;
 2. Përgatitja e raporteve dhe opinioneve të specializuara për çështje të vlerësimit të riskut mjekësor;
 3. Organizimi dhe koordinimi me subjektet mjekësore për marrjen e shërbimeve mjekësore në kohë nga të siguruarit dhe në përputhje me parashikimet e kontratave të sigurimit;
 4. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencialë;
 5. Etj.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohen:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 15 Nëntor 2019, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
 1. Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 2. Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 3. Me Fax: +355 4 22 37 530
 4. Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Menaxher/e për Marrëdhëniet me Publikun”, pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në fushën e komunikimit dhe menaxhimit të brandit për pozicionin e “Menaxherit të Marrëdhënieve me Publikun”.
Shoqëria ofron mjedisin e duhur për zhvillimin profesional dhe mundësinë e aplikimit të aftësive për profesionistet. Nëse jeni person me ambicie profesionale, dëshirë për të mësuar dhe për të zhvilluar edhe më tej aftësitë personale dhe profesionale, nëse ju tërheq komunikimi masiv dhe marketingu, ju inkurajojmë të aplikoni për këtë pozicion.

Kandidati i kërkuar duhet të ketë eksperiencë dhe njohuri në fushën financiare e në veçanti në tregun e sigurimeve, aftësi të shkëlqyera prezantimi në media, aftësi analitike dhe estetike në prezantime me shkrim, lehtësi në komunikim me audienca të ndryshme, aftësi për të ndërtuar marrëdhënie afatgjata me grupet e interesit.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Menaxheri i Marrëdhënieve me Publikun”:

1. Ky pozicion kërkon që personi i angazhuar të përfaqësoje shoqërinë SiCRED sh.a. në evente promovimi, paraqitje televizive, radiofonike, etj.;
2. Të organizojë eventet e shoqërisë SiCRED sh.a. vetëm ose me partnerë të jashtëm;
3. Të përgatisë artikuj informativë dhe shkrime promocionale për shoqërinë për t’u publikuar në mediat e shkruara (printuara dhe elektronike), në dy gjuhë, sipas rastit, në Shqip dhe Anglisht;
4. Të konceptojë dhe organizojë stendat dhe këndet e SiCRED sh.a. në panaire, work shops, universitete, qendra mjekësore, klinika private etj., me të cilat SiCRED sh.a. bashkëpunon dhe është personi përgjegjës për monitorimin e tyre;
5. Të konceptojë dhe menaxhojë fushatat me pagesë në rrjetet sociale dhe mediat e tjera me parimin e ROMI (return on marketing investment) në mënyrë që të matet efiçenca e fushatave dhe raportimi post-event;
6. Të përgatisë strategjinë dhe planin vjetor të komunikimit dhe PR për SiCRED sh.a., duke iu përshtatur buxhetit përkatës të miratuar për këto aktivitete dhe si duke aplikuar gjetjet pas ROMI për të rritur vazhdimisht efiçencën e aktiviteteve marketing;
7. Të jetë në gjendje të lexojë dhe përpunojë të dhëna që lidhen me aktivitetet marketing, gjë që kërkon dije qoftë edhe bazike mbi statistikat dhe kërkimet e tregut;
8. Të propozojë përgjatë vitit veprime plotësuese të planit fillestar të miratuar paraprakisht, në përputhje me nevojat e kompanisë dhe ndryshimeve në treg apo të industrisë ku hyn edhe aktiviteti i SiCRED sh.a.;
9. Të integrojë në mënyrë efiçente të gjitha hallkat ose palët e përfshira (drejtoritë e tjera të shoqërisë) në procesin e marketimit dhe PR të shoqërisë;
10. Të jetë i aftë të punojë vetëm ose në ekip, sipas rasteve;
11. Të jetë i gatshëm të udhëtojë dhe të punojë me orë të zgjatura nëse do jetë e nevojshme, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe projektit në zbatim;
12. Të jetë i aftë të ndërtojë dhe mbajë marrëdhënie të vazhdueshme dhe të mira me mediat në vend, si dhe entitete të tjera të lidhura me aktivitetin e SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë (preferohet profili marketing);
2. Të ketë eksperiencë të paktën 4 vjet në fushat e lidhura me Marketing (Komunikim, PR, Evente, Marrëdhënie me Mediat, Media Buying & Media Planning, Marrëdhënie me Agjenci si partnerë të jashtëm ose të ketë punuar në Agjenci Marketingu, etj.;
3. Të ketë punuar me Administrimin e Rrjeteve Sociale;
4. Të ketë punuar me Copywriting, Editoriale, etj.;
5. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat e promovimit të produkteve financiare;
6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh;
7. Të ketë aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe paketës Microsoft Office 2007/2010, (Word, Excel, Power Point),
8. Të ketë dije, qofte edhe bazike, të programeve edituese për krijim imazhesh dhe videosh;
9. Të njohë filozofinë e funksionimit të rrjeteve sociale, Facebook, LinkedIn, Instagram, etj.;
10. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
11. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;

Personat e interesuar luten të përcjellin pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të nënshkruar + foto (në CV të shpjegohen për çdo pozicion të mëparshëm detyrat përkatëse dhe arritjet për pozicionin e mbajtur më parë);
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë në proces testimi dhe intervistimi.

“Account Manager (Administrator i Shitjeve)”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

SiCRED prej disa vitesh ka vendosur në prioritet e veta krijimin dhe forcimin e një skuadre për promovimin e produkteve të saj elitë në individë, familje, kompani të vogla e të mesme, korporata si dhe institucione shtetërore dhe buxhetore etj. Në këtë kuadër, SiCRED kërkon të punësojë një “Account Manager (Administrator të Shitjeve)”.
Bëhu pjesëtar i kësaj skuadre!
 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë eksperienca të mëparshme në shitjen e produkteve financiare; si Account Manager, Konsulent Financiar, ose pozicione të ngjashme, minimumi 3 vjet (Njohuritë shtesë në fushën shëndetësore përbëjnë avantazh);
2. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
3. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizative;
5. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe të përdorimit të kompjuterit;
6. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
7. Preferohen aplikantët me moshë nën 40 vjeç;
8. Të jetë i gatshëm të udhëtojë nëpër rrethe dhe të punojë jashtë orarit;
9. Të arrijë objektivat e vendosur në një kohë të shpejtë (e cila sjell arritjen e një page apo shpërblimi të lartë dhe mundësi të shkëlqyera për promovim).

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Account Manager (Administratori i Shitjeve)”:

1. Të prezantojë shoqërinë dhe produktet e saj të sigurimit te klientët ekzistues dhe ata potencialë;
2. Të gjenerojë klientë të rinj dhe t’u propozojë produktet optimale nëpërmjet këshillimit financiar;
3. Të menaxhojë/kontaktojë klientët ekzistues duke iu ofruar këshillim dhe mbështetje të vazhdueshme, sipas nevojave të tyre;
4. Të sigurojë vëllimin e shitjeve sipas objektivave individuale dhe atyre korporative;
5. Të raportojë takimet dhe finalizimet e kontratave në mënyrë të rregullt;
6. Të asistojë degët e shoqërisë SiCRED në rrethe, si përgjegjës për të gjithë territorin;

Personat e interesuar luten të përcjellin pranë SiCRED sh.a. dokumentacionin si vijon:

1. CV të kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: