NJOFTIME PUNËSIMI
“Specialist i Marrjes në Sigurim Mjekësor”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një mjek/e për pozicionin “Specialist i Marrjes në Sigurim Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, gjermanisht, frëngjisht;
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 5. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;.
 6. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Vlerësimi i riskut mjekësor për personat që aplikojnë për sigurim, sipas kritereve dhe manualeve të vlerësimit që përdor shoqëria SiCRED sh.a.;
 2. Përgatitja e raporteve dhe opinioneve të specializuara për çështje të vlerësimit të riskut mjekësor;
 3. Organizimi dhe koordinimi me subjektet mjekësore për marrjen e shërbimeve mjekësore në kohë nga të siguruarit dhe në përputhje me parashikimet e kontratave të sigurimit;
 4. Koordinimi i kryerjes së paketave të kujdesit parandalues, administrim i dokumentacionit, etj.;
 5. Njohja e produkteve të sigurimit të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencial;
 6. Etj.

 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
  1. CV me foto;
  2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
  3. Kopje e ID;
  4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
  5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 20 gusht 2021, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
 1. Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 2. Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 3. Me Fax: +355 4 22 37 530
 4. Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e të Aplikacioneve”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi. SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një IT për pozicionin “Specialist/e të Aplikacioneve” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Informatikë apo Informatikë Ekonomike;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira për çështjet e fushës aplikative të teknologjisë së informacionit, me fokus, por jo të limituar në:
 • Menaxhim të dhënash (administrim, përpunim, mirëmbajtje, krijim raportesh etj., për sisteme menaxhimi të databazave);
 • Gjuhë programimi Front-End dhe Back-End;
 • CMS – kryesisht WordPress për krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të Internetit.
 1. Të ketë aftësi të mira analitike dhe aftësi shumë të mira në menaxhim projektesh;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 3. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura;
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Administrim dhe testim të sistemeve aplikative të kompanisë;
 2. Menaxhim të kërkesave për përmirësime të sistemeve (analizim, implementim ose bashkëpunim me furnitorët software-ikë);
 3. Përpilim i dokumentacioneve operacionale dhe manuale përdorimi;
 4. Përditësim i website.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e dëftesës;
 3. Kopje e ID;
 4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

 Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin dokumentacionin e kërkuar deri në datën 20 gusht 2021, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Me Fax: +355 4 22 37 530
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Shofer”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi. SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një “Shofer” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
  • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
  • Të ketë eksperiencë pune;
  • Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
  • Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
  • I padënuar.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
  • CV me foto;
  • Kopje e dëftesës;
  • Kopje e ID;
  • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin dokumentacionin e kërkuar deri në datën 1 gusht 2021, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:
  • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
  • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
  • Me Fax: +355 4 22 37 530
  • Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në tregun e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi. SiCRED, veç të tjerash, karakterizohet nga puna korrekte dhe me etikë të lartë profesionale, si dhe nga një staf i kualifikuar dhe frymë bashkëpunuese.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist për pozicionin “Specialist i Marrjes në Sigurim” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe shprehëse;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel), kërkesë e domosdoshme për pozicionin;
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 2. Përgatitja dhe përditësimi i databazave të veçanta;
 3. Përgatitja dhe administrimi i dosjeve fizike dhe elektronike për produkte të veçanta;
 4. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencial;
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 20 Qershor 2021, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
  – Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
  – Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
  – Me Fax: +355 4 22 37 530
  – Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: