NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist/e Administrimi”, pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Degës Tiranë të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, kërkon të punësojë një Specialist/e Administrimi.

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
2. Eksperiencat e mëparshme te ngjashme përbëjne avantazh;
3. Të ketë aftësi komunikimi dhe të punuari në grup;
4. Të ketë aftësi organizimi dhe të mbajturit saktë të informacionit;
5. Të ketë njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga pozicioni “Specialist/e Administrimi”:

1. Plotësimi i faturave tatimore për të gjitha kontratat e shitura dhe të anuluara;
2. Përgatit dhe dorëzon librin e shitjeve dhe faturave tatimore fizike pranë Drejtorisë së Financës dhe Kontabilitetit në fund të çdo muaji;
3. Mban arkën e DSHDT, si dhe inventarin e policave; etj.

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 15 Gusht 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e të Aplikacioneve” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në detyrën “Specialist/e të Aplikacioneve” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Informatikë, apo Informatikë Ekonomike;
2. Njohuri shumë të mira për çështjet e fushës aplikative të teknologjisë së informacionit, me fokus, por jo të limituar në:
• Menaxhim të dhënash (administrim, përpunim, mirëmbajtje, krijim raportesh, etj. për sisteme menaxhimi të databazave);
• Gjuhë programimi Front-End dhe Back-End ;
• CMS – kryesisht WordPress për krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të Internetit.
3. Të ketë aftësi të mira analitike dhe aftësi shumë të mira në menaxhim projektesh;
4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
5. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura;

 Informacion mbi përshkrimin e punës:
1. Administrim dhe testim të sistemeve aplikativë të kompanisë;
2. Menaxhim të kërkesave për përmirësime të sistemeve (analizim, implementim ose bashkëpunim me furnitorët software-ikë);
3. Përpilim i dokumentacioneve operacionale dhe manuale përdorimi;
4. Përditësim i website.

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat deri më datë 31.07.2018, duke aplikuar në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë në proces testimi dhe intervistimi.

“Specialist/e Finance për Arkën dhe Pagesat”, pranë Drejtorisë së Financës dhe Kontabilitetit të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë me kontratë me afat një Specialist/e Finance për Arkën dhe Pagesat.

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
2. Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike;
3. Të zotërojë programin Financa 5 apo program tjetër finance;
4. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
5. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
6. Njohja në një nivel të përparuar e gjuhës angleze përbën prioritet.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Financës për Arkën dhe Pagesat”:

1. Ndjek gjendjet e llogarive dhe mat normën e likuiditetit
2. Ndjek detyrimet dhe përgatit urdhërpagesat e tyre
3. Kryen veprimet nëpërmjet arkës dhe bankave

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 20 Qershor 2018, ora 14:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV e kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje e kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Çertifikata të trajnimeve profesionale (në rast se ka);
7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”, pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Degës Tiranë të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Degës Tiranë të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë pranë klientëve në gjithë Shqipërinë; .
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi përshkrimin e punës të “Specialistit të Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:
1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientët potencialë për promovimin dhe shitjen e produkteve të Grupit SiCRED;
2. Mbikëqyrja e ecurisë së shitjeve të produkteve;
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkëpunëtorët ekzistues;
4. Kryerja e marrjes në sigurim për kontratat e reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese.

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 27 Maj 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim Mjekësor”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës, me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
2. Aftësi shumë të mira komunikuese;
3. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, gjermanisht, frëngjisht.
4. Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (word dhe excel);
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë.

 Informacion mbi përshkrimin e punës të “Specialistit të Marrjes në Sigurim Mjekësor”:

1. Vlerësimi i riskut mjekësor për personat që aplikojnë për sigurim, sipas kritereve dhe manualeve të vlerësimit që përdor shoqëria SiCRED sh.a..
2. Përgatitja e raporteve dhe opinioneve të specializuara për çështje të vlerësimit të riskut mjekësor.
3. Organizimi dhe koordinimi me subjektet mjekësore për marrjen e shërbimeve mjekësore në kohë nga të siguruarit dhe në përputhje me parashikimet e kontratat e sigurimit.
4. Etj.

 Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 18 Maj 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e Administrimi Mjekësor”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës, me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist/e Administrimi Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta (preferohet Infermieri, Shëndet Publik apo degë të ngjashme)
2. Të zotërojë programet bazë kompjuterike (në veçanti kërkohet zotërimi i mirë i Microsoft Excel dhe Word) ;
3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
4. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punuari në grup;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit.

 Informacion mbi përshkrimin e punës së “Specialistit të Administrimit Mjekësor”:

1. Organizimi dhe administrimi i saktë i dokumentacionit të klientëve të siguruar;
2. Përpunimi dhe pasurimi në kohë i informacionit mjekësor të klientëve sipas skedarëve dhe formateve të përcaktuara.
3. Organizimi dhe koordinimi me subjektet mjekësore për marrjen e shërbimeve mjekësore në kohë nga të siguruarit dhe në përputhje me parashikimet e kontratat e sigurimit.
4. Rakordon me spitalet apo klinikat mjekësore si dhe me drejtorinë e Financës për faturimet e shërbimeve mjekësore;
5. Etj.
1.

 Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 18 Maj 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV me foto;
2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
3. Kopje e ID;
4. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialiste Marketing dhe Projekte”, pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës me korrektësi dhe profesionalizëm, që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist/e Marketing dhe Projekte” pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat për zhvillimin dhe promovimin e produkteve financiare;
3. Të ketë njohuri shumë të mira gjuhës angleze, në të shkruar dhe të folur. Përbën avantazh njohja e gjuhëve të tjera, përveç anglishtes;
4. Të ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit, paketën Microsoft Office 2007/2010, (Word, Excel, Power Point);
5. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
6. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti/ja Marketing dhe Projekte”:

1. Mban dhe përditëson skedarët e statistikave për efekt raportimi;
2. Ndihmon dhe ndjek proceset e marketingut dhe promovimit;
3. Mban dhe përditëson rrjetet sociale të shoqërisë;
4. Përgatit artikuj informativë dhe shkrime promocionale për shoqërinë.

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 14 Maj 2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV e kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje e kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Menaxher/e për Marrëdhëniet me Publikun”, pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED, e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, me korrektësi dhe profesionalizëm, po kërkon një profesionist në fushën e komunikimit dhe menaxhimit të brandit për pozicionin e “Menaxherit të Marrëdhënieve me Publikun”.
Shoqëria ofron mjedisin e duhur për zhvillimin profesional dhe mundësinë e aplikimit të aftësive për profesionistet. Nëse jeni person me ambicie profesionale, dëshirë për të mësuar dhe për të zhvilluar edhe më tej aftësitë personale dhe profesionale, nëse ju tërheq komunikimi masiv dhe marketingu, ju inkurajojmë të aplikoni për këtë pozicion.

Kandidati i kërkuar duhet të ketë eksperiencë dhe njohuri në fushën financiare e në veçanti në tregun e sigurimeve, aftësi të shkëlqyera prezantimi në media, aftësi analitike dhe estetike në prezantime me shkrim, lehtësi në komunikim me audienca të ndryshme, aftësi për të ndërtuar marrëdhënie afatgjata me grupet e interesit.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Menaxheri i Marrëdhënieve me Publikun”:

1. Ky pozicion kërkon që personi i angazhuar të përfaqësoje shoqërinë SiCRED sh.a. në evente promovimi, paraqitje televizive, radiofonike, etj.;
2. Të organizojë eventet e shoqërisë SiCRED sh.a. vetëm ose me partnerë të jashtëm;
3. Të përgatisë artikuj informativë dhe shkrime promocionale për shoqërinë për t’u publikuar në mediat e shkruara (printuara dhe elektronike), në dy gjuhë, sipas rastit, në Shqip dhe Anglisht;
4. Të konceptojë dhe organizojë stendat dhe këndet e SiCRED sh.a. në panaire, work shops, universitete, qendra mjekësore, klinika private etj., me të cilat SiCRED sh.a. bashkëpunon dhe është personi përgjegjës për monitorimin e tyre;
5. Të konceptojë dhe menaxhojë fushatat me pagesë në rrjetet sociale dhe mediat e tjera me parimin e ROMI (return on marketing investment) në mënyrë që të matet efiçenca e fushatave dhe raportimi post-event;
6. Të përgatisë strategjinë dhe planin vjetor të komunikimit dhe PR për SiCRED sh.a., duke iu përshtatur buxhetit përkatës të miratuar për këto aktivitete dhe si duke aplikuar gjetjet pas ROMI për të rritur vazhdimisht efiçencën e aktiviteteve marketing;
7. Të jetë në gjendje të lexojë dhe përpunojë të dhëna që lidhen me aktivitetet marketing, gjë që kërkon dije qoftë edhe bazike mbi statistikat dhe kërkimet e tregut;
8. Të propozojë përgjatë vitit veprime plotësuese të planit fillestar të miratuar paraprakisht, në përputhje me nevojat e kompanisë dhe ndryshimeve në treg apo të industrisë ku hyn edhe aktiviteti i SiCRED sh.a.;
9. Të integrojë në mënyrë efiçente të gjitha hallkat ose palët e përfshira (drejtoritë e tjera të shoqërisë) në procesin e marketimit dhe PR të shoqërisë;
10. Të jetë i aftë të punojë vetëm ose në ekip, sipas rasteve;
11. Të jetë i gatshëm të udhëtojë dhe të punojë me orë të zgjatura nëse do jetë e nevojshme, me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe projektit në zbatim;
12. Të jetë i aftë të ndërtojë dhe mbajë marrëdhënie të vazhdueshme dhe të mira me mediat në vend, si dhe entitete të tjera të lidhura me aktivitetin e SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë (preferohet profili marketing);
2. Të ketë eksperiencë të paktën 4 vjet në fushat e lidhura me Marketing (Komunikim, PR, Evente, Marrëdhënie me Mediat, Media Buying & Media Planning, Marrëdhënie me Agjenci si partnerë të jashtëm ose të ketë punuar në Agjenci Marketingu, etj.;
3. Të ketë punuar me Administrimin e Rrjeteve Sociale;
4. Të ketë punuar me Copywriting, Editoriale, etj.;
5. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat e promovimit të produkteve financiare;
6. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh;
7. Të ketë aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe paketës Microsoft Office 2007/2010, (Word, Excel, Power Point),
8. Të ketë dije, qofte edhe bazike, të programeve edituese për krijim imazhesh dhe videosh;
9. Të njohë filozofinë e funksionimit të rrjeteve sociale, Facebook, LinkedIn, Instagram, etj.;
10. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
11. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të nënshkruar + foto (në CV të shpjegohen për çdo pozicion të mëparshëm detyrat përkatëse dhe arritjet për pozicionin e mbajtur më parë);
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, të cilët do të kalojnë në proces testimi dhe intervistimi.

“Account Manager (Administrator i Shitjeve)”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

SiCRED prej disa vitesh ka vendosur në prioritet e veta krijimin dhe forcimin e një skuadre për promovimin e produkteve të saj elitë në individë, familje, kompani të vogla e të mesme, korporata si dhe institucione shtetërore dhe buxhetore etj. Në këtë kuadër, SiCRED kërkon të punësojë një “Account Manager (Administrator të Shitjeve)”.
Bëhu pjesëtar i kësaj skuadre!
 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë eksperienca të mëparshme në shitjen e produkteve financiare; si Account Manager, Konsulent Financiar, ose pozicione të ngjashme, minimumi 3 vjet (Njohuritë shtesë në fushën shëndetësore përbëjnë avantazh);
2. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
3. Të ketë njohuri mbi parimet dhe metodat për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizative;
5. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe të përdorimit të kompjuterit;
6. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
7. Preferohen aplikantët me moshë nën 40 vjeç;
8. Të jetë i gatshëm të udhëtojë nëpër rrethe dhe të punojë jashtë orarit;
9. Të arrijë objektivat e vendosur në një kohë të shpejtë (e cila sjell arritjen e një page apo shpërblimi të lartë dhe mundësi të shkëlqyera për promovim).

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Account Manager (Administratori i Shitjeve)”:

1. Të prezantojë shoqërinë dhe produktet e saj të sigurimit te klientët ekzistues dhe ata potencialë;
2. Të gjenerojë klientë të rinj dhe t’u propozojë produktet optimale nëpërmjet këshillimit financiar;
3. Të menaxhojë/kontaktojë klientët ekzistues duke iu ofruar këshillim dhe mbështetje të vazhdueshme, sipas nevojave të tyre;
4. Të sigurojë vëllimin e shitjeve sipas objektivave individuale dhe atyre korporative;
5. Të raportojë takimet dhe finalizimet e kontratave në mënyrë të rregullt;
6. Të asistojë degët e shoqërisë SiCRED në rrethe, si përgjegjës për të gjithë territorin;

Personat e interesuar luten të përcjellin deri në datën 28.02.2018, ora 17:00, pranë SiCRED sh.a., dokumentacionin si vijon:

1. CV të kandidatit, e nënshkruar + foto;
2. Kopje të kartës së identitetit;
3. Kopje të diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave;
4. Kopje të dëshmisë së gjuhës/ve të huaja (në rast se ka);
5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (në rast se ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Ju lutem aplikoni në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

• Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. ”Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
• Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
• Me Fax: +355 4 22 37 530
• Online: www.sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Korrier (me çiklomotorr)” pranë Zyrave Qendrore të SiCRED sh.a..

> Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
1. Arsimi i mesëm;
2. Të ketë eksperiencë pune;
3. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
4. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit ;
5. I padënuar.

> Informacion mbi përshkrimin e punës “Korrier (me çiklomotorr)”:
1. Marrja/dërgimi i policave të sigurimit pranë bankave, agjencive të udhëtimit, si dhe klientëve të SiCRED sh.a.;
2. Dërgimi i ftesave për tender (sipas vlerësimit);
3. Dërgimi i raporteve, faturave, kontratave pranë institucioneve shtetërore apo private;
4. Dërgimi i shkresave pranë AMF;
5. Tërheqje/dorëzim dokumentacioni mjekësor pranë subjekteve mjekësore,
6. Etj..

 Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
1. CV me foto;
2. Kopje e dëftesës;
3. Kopje e ID;
4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 02.10.2017, ora 17.00.
*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: