NJOFTIME PUNËSIMI

“Shofer”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Shofer” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
 1. Të ketë eksperiencë pune;
 2. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
 3. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
 4. I padënuar.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e dëftesës;
 3. Kopje e ID;
 4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin dokumentacionin e kërkuar deri në datën 20 Nëntor 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
  – Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
  Me email: elama@sicred.com.al, gsejdinaj@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
  Me Fax: +355 4 22 37 530
  Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe shprehëse;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel), kërkesë e domosdoshme për pozicionin;
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 2. Përgatitja dhe përditësimi i databazave të veçanta;
 3. Përgatitja dhe administrimi i dosjeve fizike dhe elektronike për produkte të veçanta;
 4. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencial;
 5. Etj
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
  1. CV me foto;
  2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
  3. Kopje e ID;
  4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
  5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 31 Tetor 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:– Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
  – Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
  – Me Fax: +355 4 22 37 530
  – Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist i Marrjes në Sigurim Mjekësor”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon ekskluzivisht në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim Mjekësor” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, gjermanisht, frëngjisht;
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 5. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;.
 6. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës të “Specialist i Marrjes në Sigurim Mjekësor”:
 1. Vlerësimi i riskut mjekësor për personat që aplikojnë për sigurim, sipas kritereve dhe manualeve të vlerësimit që përdor shoqëria SiCRED sh.a.;
 2. Përgatitja e raporteve dhe opinioneve të specializuara për çështje të vlerësimit të riskut mjekësor;
 3. Organizimi dhe koordinimi me subjektet mjekësore për marrjen e shërbimeve mjekësore në kohë nga të siguruarit dhe në përputhje me parashikimet e kontratave të sigurimit;
 4. Koordinimi i kryerjes së paketave të kujdesit parandalues, administrim i dokumentacionit, etj.;
 5. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencial;
 6. Etj.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohen:
  1. CV me foto;
  2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
  3. Kopje e ID;
  4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
  5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 16 Tetor 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

– Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
– Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
– Me Fax: +355 4 22 37 530
– Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: