NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Fier të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë në gjithë rajonin;
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:

1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne rajonin qe mbulon Dega SiCRED FIer
2. Promovimi i produkteve te SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim dhe administrimi i kontratave te reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 31.03.2017, ora 17.00.

“Specialiste Marketing dhe Projekte” pranë Sektorit të Marketing dhe Projekte të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
2. Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike (në veçanti kërkohet zotërimi shumë i mirë i Microsoft Excel dhe Word) ;
3. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe organizative;
4. Të jetë i saktë dhe i kujdesshëm në përpunimin e informacionit;
5. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup;
6. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe aftësi të të folurit në publik;
7. Të zotërojë në mënyrë perfekte gjuhën angleze. Njohja e një gjuhe të dytë të vendeve europiane (italisht, frëngjisht, etj.) përbën avantazh.
8. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
9. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist/e Marketing dhe Projekte”:

1. Asiston në koordinimin dhe realizimin e fushatave publicitare të shoqërisë;
2. Koordinon dhe organizon evente me karakter promovues për shoqërinë (panaire, trajnime, etj.)
3. Përditëson dhe përpunon periodikisht skedarë me statistika për shoqërinë;
4. Realizon procedura të ndryshme prokurimi
5. Etj.

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 28.02.2017, ora 17.00.

“Specialist/e Shitje” pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Dega Tiranë të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë prane klientëve në gjithë Shqipërinë; .
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist/e Shitje”:
1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne te gjithe Shqiperine
2. Mbikeqyrja e ecurise se shitjeve te Degeve SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim per kontratat e reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 10.03.2017, ora 17.00.

“Jurist” pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore, të SiCRED sh.a..

Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., njofton për një pozicion vakant pune në detyrën “Jurist” pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në Drejtësi;
2. Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike (në veçanti kërkohet zotërimi shumë i mirë i Microsoft Excel dhe Word);
3. Të ketë aftësi shumë të mira analitike,
4. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
7. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Përshkrimi i punës:

1. Rekrutim personeli dhe administrim i dokumentacionit të paraqitur nga kandidatet;
2. Plotësim dhe administrim i dosjeve të punonjësve, formularëve dhe regjistrave përkatës;
3. Administrimi i informacionit për mungesat, lejet dhe lëvizjet e punonjësve jashtë vendit të punës;
4. Hartimin e kontratave të punës, kontratave të shërbimit si dhe akte të tjera sipas kërkesave;
5. Mbajtja e marrëdhënieve me institucione dhe të tretë;
6. Administrimi dhe përpunimi i dokumentacionit në raste të ngjarjeve te sigurimit;
7. Etj.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: