NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Administrimit të Dëmeve Shëndetësore ”, pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore të SiCRED sh.a..

– Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë (Shëndet Publik, Mjekësi familje, Mjekësi e sëmundjeve të brendshme);
2. Aftësi shumë të mira komunikuese;
3. I/E padënuar;
4. Njohuri të mira në gjuhën angleze, kryesisht në komunikim;
5. Njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike (word dhe excel);
6. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë.

– Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Administrimit të Dëmeve Shëndetësore”:

1. Administrimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit mjekësor të depozituar pranë SiCRED sh.a., në funksion të trajtimit të ngjarjeve të sigurimit të njoftuara pranë shoqërisë, në respektim të kushteve të sigurimit sipas kontratave përkatëse.

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 05.05.2017, ora 17.00.

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Fier të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë në gjithë rajonin;
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:

1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne rajonin qe mbulon Dega SiCRED FIer
2. Promovimi i produkteve te SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim dhe administrimi i kontratave te reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 31.03.2017, ora 17.00.

“Specialiste Marketing dhe Projekte” pranë Sektorit të Marketing dhe Projekte të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
2. Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike (në veçanti kërkohet zotërimi shumë i mirë i Microsoft Excel dhe Word) ;
3. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe organizative;
4. Të jetë i saktë dhe i kujdesshëm në përpunimin e informacionit;
5. Të zotërojë aftësi për të punuar në grup;
6. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe aftësi të të folurit në publik;
7. Të zotërojë në mënyrë perfekte gjuhën angleze. Njohja e një gjuhe të dytë të vendeve europiane (italisht, frëngjisht, etj.) përbën avantazh.
8. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
9. Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist/e Marketing dhe Projekte”:

1. Asiston në koordinimin dhe realizimin e fushatave publicitare të shoqërisë;
2. Koordinon dhe organizon evente me karakter promovues për shoqërinë (panaire, trajnime, etj.)
3. Përditëson dhe përpunon periodikisht skedarë me statistika për shoqërinë;
4. Realizon procedura të ndryshme prokurimi
5. Etj.

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 28.02.2017, ora 17.00.

“Specialist/e Shitje” pranë Drejtorisë së Shitjeve dhe Dega Tiranë të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë prane klientëve në gjithë Shqipërinë; .
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist/e Shitje”:
1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne te gjithe Shqiperine
2. Mbikeqyrja e ecurise se shitjeve te Degeve SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim per kontratat e reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 10.03.2017, ora 17.00.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: