PËRBËRJA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS:

Artan XHORI

Anëtar

Selman LAMAJ

Anëtar