Ekipi Ynë

Genc Koxhaj

Drejtor i Përgjithshëm


Teuta Locaj

Drejtore – Drejtoria e Financës dhe Kontabilitetit


Greta Sejdinaj

Shefe e Sektorit Marketing dhe Projekte


Morena Rapollari

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Durrës

Matilda Thoma

Audit i Brendshëm


Vjosa Bodo Mujo

Drejtore – Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore


Mirjeta Luca

Shefe e Sektorit të Administrimit të Informacionit për Sigurim


Velo Hazizaj

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Fier

Gladiola Jani

Drejtore - Drejtoria e Marrjes në Sigurim dhe Korporatave

Erik Çelo

Shef i Sektorit të Administrimit të Rrjetit të Degëve dhe Teknologjisë së Informacionit

Onkita Kodra

Shefe e Sektorit të Produkteve të Sigurimit të Jetës dhe Adm. të Info për Sigurim

Petrina Duka

Drejtore - Drejtoria e Administrimit dhe Aktuarisikës

Erjon Lama

Shef i Sektorit të Burimeve
Njerëzore


David Andoni

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Korçë