Sigurimi i jetës dhe aksidenteve në grup

Çfare ofron ky sigurim?

Ndodhja e një aksidenti detyron shkëputjen nga aktiviteti i punës përkohësisht apo përgjithmonë. Kjo sjell dëme të konsiderueshme financiare jo vetëm për përballimin e shpenzimeve mjekësore, por edhe pakësimin e të ardhurave për pasardhësit si pasojë e humbjes së jetës së të siguruarit.
Për këtë arsye, ky sigurim ofron:
•Mbrojtje financiare për të siguruarin në rast të shkëputjes së përkohshme apo të përhershme nga aktiviteti i punës; si dhe
•Mbrojtje financiare për pasardhësit (përfituesit) në rast vdekje natyrore apo aksidentale të të siguruarit.

Çfarë mbulon ky sigurim?

•Rrezikun e vdekjes së të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
•Rrezikun e mbetjes i paaftë i përhershëm për shkaqe dhe dëmtime si pasojë e aksidentit;
•Rrezikun e mbetjes i paaftë i përkohshëm për shkaqe dhe dëmtime si pasojë e aksidentit;
•Shpenzimet mjekësore të nevojshme për trajtimin e dëmtimit si pasojë e aksidentit.