Sigurimi i jetës dhe shëndetit (cash plan)

Ky sigurim garanton mbulimin e shpenzimeve për problemet shëndetësore të paparashikuara të personit të siguruar.

Ofron përfitimet e mëposhtme :
•Përfitimin për trajtimin si pacient i shtuar
•Përfitimin për trajtimin si pacient ditor
•Përfitimin ditor për ditët e qëndrimit në spital
•Përfitimin për paaftësinë e përhershme të plotë apo të pjesshme të shkaktuar nga Aksidenti
•Përfitimin për paaftësinë e përkohshme të plotë të shkaktuar nga Aksidenti
•Mbulimin e shpenzimeve të transportit për rastet e urgjencës
Me blerjen e këtij produkti, të siguruarit i ofrohet KARTA E SHËNDETIT SiCRED, e cila lehtëson proçedurat e përfitimit të shërbimeve mjekësore,si dhe i jep mundësinë klientit të përfitojë zbritje të çmimeve në rrjetin e klinikave dhe spitaleve private më të mira në Shqipëri, me të cilat SiCRED bashkëpunon.