Sigurimi i jetës dhe shëndetit të vizitorit

Çfare është ky sigurim?

Ky sigurim është për shtetasit e huaj, vizitorë në vendin tonë, për të bërë më të qetë e më të sigurt qëndrimin e tyre në Shqipëri.

Çfarë mbulon ky sigurim?

Kjo policë sigurimi mbulon jetën e të siguruarit, aksidentet personale si dhe shpenzimet e riatdhesimit, me ndodhjen e rastit të sigurimit.