Sigurimi i jetës me kursim

Çfare është ky sigurim?

Ky lloj sigurimi, është një mbështetje financiare për të siguruarin në rast mbijetese të tij përtej datës së maturimit të sigurimit ose një mbështetje financiare për pasardhësit në rast të vdekjes së personit të siguruar brenda datës së maturimit.
Funksionon në formën e një depozite mujore ose vjetore kursimi (kjo në varësi të mënyrës se si do të paguhen kontributet, çdo muaj apo një herë në vit), e cila përveç elementit të investimit përfshin atë që është më e rëndësishme: sigurimin e jetës.
Ky produkt shërben edhe si një incentivë për punonjësit, të cilët do të mund të përfitojnë fondin e akumuluar vetëm nëse do të qëndrojnë të punësuar për të gjithë periudhën e sigurimit.
Nga ana tjetër, meqenëse pagesa e kontributeve kryhet nga punëdhënësi, ky i fundit ka të gjitha të drejtat për këtë sigurim përgjatë gjithë periudhës së sigurimit.