Sigurimi i jetës së nxënesve dhe studentëve

Çfare ofron ky sigurim?

POSTER GAZETE

Kundrejt një primi simbolik, edhe nxënësit dhe studentët mund të përfitojnë nga shërbimet e shoqërisë SiCRED sh.a. Ky sigurim ofron një garanci financiare në rast të çdo të papriture shëndetësore apo aksidentale. Vetë shkolla do të ketë avantazhe sepse SiCRED garanton të ndajë përgjegjësitë morale dhe financiare me to, duke ndikuar kështu në krijimin e një imazhi serioz.
Çfarë mbulon ky sigurim?

  • Rrezikun e humbjes së jetës së të siguruarit;
  • Rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kritike;
  • Aksidentet që pëson i siguruari gjatë periudhës së sigurimit, të cilat konsistojnë me dëmtime trupore dhe që shkaktojnë humbjen e jetës, paaftësinë e përkohshme apo të përhershme të të aksidentuarit.