English
Shqip
HISTORI


Shoqëria SiCRED sh.a. është themeluar në 7 Tetor 2003, duke qenë kështu e para dhe e vetmja shoqëri sigurimi private në Shqipëri e me kapital 100 % vendas e liçencuar për të vepruar në fushën e sigurimit të Jetës.
Shoqëria operon në përputhje të plotë me kërkesat ligjore dhe kuadrit rregullator, në bazë të Autorizimit për të vepruar si shoqëri sigurimesh Nr.8 datë 19.07.2004 si dhe të Lejes për Ushtrimin e Veprimtarisë në Sigurime, Nr.8/1 datë 10.09.2004.

MISIONI YNË


Ne synojmë që të operojmë konform standardeve më të larta të etikës, si mënyra e vetme dhe e pranueshme për të bërë një emër të mirë, e forcuar kjo nga premtimi ynë për të përcjellë besueshmëri, duke mbajtur gjithnjë parasysh atë që është më e mirë për klientët tanë.
VIZIONI YNË


Klienti është fokusi ynë. Vizioni ynë për të ardhmen është që të bëhemi mbështetja kryesore dhe zgjedhja e padiskutueshme e klientit.

Copyright 2013
Politikat e Privatësisë