Kuadri Ligjor

Kuadri Ligjor

Shoqëria SiCRED sh.a. është regjistruar si person juridik në Regjistrin Tregtar me vendimin nr.30417, datë 22.10.2003 të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Aktiviteti i SiCRED sh.a. zhvillohet në mbështetje të ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

Klasat e sigurimit

Bazuar në Licencën Nr. 8/2004, datë 22.06.2012, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, SiCRED sh.a. ushtron veprimtarinë për kryerjen e sigurimeve përkatësisht në klasat:
• Klasa 19, “Sigurim Jetë – Vdekje”
Sigurime Aksesore:
• Klasa 1: Sigurimi i Aksidenteve (përfshirë plagosjet industriale dhe sëmundjet profesionale)
• Klasa 2: Sigurimi i Sëmundjeve