Këshilli mbikëqyres

PËRBËRJA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS:

Artan Xhori

Kryetar

Selman Lamaj

Anëtar

Egi Santo

Anëtar
Njoftim dhe proçesverbal i mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Tiranë më 30 Maj 2023

Njoftim dhe proçesverbal i mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Tiranë më 17 Gusht 2023

Njoftim dhe proçesverbal i mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Tiranë më 07 Nëntor 2023