Këshilli mbikëqyres

PËRBËRJA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS:

Artan Xhori

Kryetar

Selman Lamaj

Anëtar

Egi Santo

Anëtar

NJOFTIM MBLEDHJE KËSHILLI MBIKQYRËS:

Mbi njoftimin e zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Tiranë më 15 Prill 2020