Këshilli mbikëqyres

PËRBËRJA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS:

Artan Xhori

Kryetar

Selman Lamaj

Anëtar

Egi Santo

Anëtar
Njoftim i mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Tiranë më 18 Prill 2024