Këshilli Mbikëqyrës | SiCRED

Këshilli mbikëqyres

PËRBËRJA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS:

Artan Xhori

Kryetar

Selman Lamaj

Anëtar

Egi Santo

Anëtar