Shoqëri të zotëruara nga SiCRED

Shoqëria SiCRED sh.a. është aksionare në dy shoqëri:

CREDINS Invest sh.a. – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, e cila ka nën administrim:

Kontaktoni me Zyrat Qendrore dhe Rrjetin e Degëve të SiCRED për më tepër informacion mbi këto shërbime.