Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Studentëve (JSHS)

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Studentëve (JSHS)

Polica JSHS është një kontratë sigurimi e lidhur ndërmjet personit i cili aplikon për studimet afatshkurtra ose afatgjata jashtë Shqipërisë dhe Siguruesit SiCRED. Polica shërben si një garanci financiare për jetën dhe shëndetin e të siguruarit, gjatë kohës së studimit jashtë Shqipërisë.

 
Produkti JSHS ofron përfitimet dhe mbulimet si më poshtë:
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtim të specializuar mjekësor në rast sëmundjeje apo aksidenti, deri në 30.000 Euro.
  • Dëmshpërblim për aksidentet personale, në rast dëmtimi fizik, deri në 5.000 Euro.
  • Shpenzimet për riatdhesimin e personit të siguruar, të sëmurë apo të dëmtuar seriozisht, deri në 30.000 Euro.
  • Dëmshpërblim për humbjen e jetës së të siguruarit në mënyrë aksidentale apo natyrore, 5.000 Euro.
  • SiCRED bën të mundur që familjarët e personit të siguruar të ndodhen pranë tij në rast sëmundjeje apo aksidenti, duke mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe të akomodimit të tyre.
  • Mbulimet nga sigurimi JSHS janë të plota, pasi nuk ka shpenzime të zbritshme.
Na Kontaktoni
Lini takimin tuaj online
i
Aplikoni online per sigurimin
Ekstrakt nga Kushtet e Përgjithshme
s
Raporto dëmin
h
Informacion mbi Taksat dhe Tatimet