Ndërmjetësim në Punësim

Ndërmjetësim në Punësim

SiCRED ASSISTANCE sh.p.k. (e zotëruar në 100% të kapitalit të saj nga SiCRED) ofron shërbimin e ndërmjetësimit në punësim, në përputhje me licencën Nr. LN – 2371 –11 – 2016, lëshuar në datë 25.11.2016.

Ky aktivitet shtrihet në veprimtaritë e mëposhtme:
  • Informim për vendet e lira të punës.
  • Ndërmjetësim për punësim.
  • Këshillim dhe orientim për punë dhe profesion.
  • Informacion dhe këshillim.
  • Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të karrierës apo të profesionit metodika për punësim.
  • Pjesëmarrje në përmirësimin e tregut të punës nëpërmjet trajnimit dhe ndërhyrjeve në përmirësimin e legjislacionit të tregut te punës.
  • Shërbime ndërmjetësimi në të dy kahet për punëdhënësin por edhe për punëmarrësin, apo shërbime ndërmjetësimi të pa lidhura ngushtësisht me çështjet e vetëm punësimit, etj.
  • etj.

Shërbimet që ofrohen për punëdhënësit, janë kryesisht informacion mbi tregun e punës, shërbime të ofrimit të kandidatëve të mundshëm për rekrutim në punë, informacion për programet e ndryshme të tregut të punës etj..

Shërbime për migracionin

Shëbrimet e migracionit ofrohen në fushën e imigrimit edhe atë të emigrimit. Nën këtë përcaktim për “Imigrim”, ofrojmë këshillim ligjor dhe ndërmjetësim në punësim në kuadër të përcaktimeve të ligjit nr. 108/2013; datë 28.03.02013 “Për të Huajt”, i cili rregullon regjimin e hyrjes, të qëndrimit, punësimit, trajtimit dhe të daljes së të huajve nga Republika e Shqipërisë.
Referuar vetë subjekteve të mirëpërcaktuara në këtë ligj janë identifikuar të gjithë shtetasit e huaj që synojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe kanë si qëllim tranzitimin, punësimin, studimin apo ripranimin. Këta të huaj trajtohen në përputhje me të drejtat dhe liritë themelore si dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

NA KONTAKTONI për të përfituar shërbimin!

Tirana:

e-mail: shitje@sicred.com.al
Cel: +355 697071501

Klikoni për Degët në Rrethe

Për më tepër informacion mbi shërbimet e ofruara nga SiCRED Assistance sh.p.k., klikoni në faqen zyrtare
www.sicred-assistance.com.al