Erjon Turullaj

Specialist i Administrimit të Rrjetit të Degëve 

Share in messaging apps