Sigurimi i jetës dhe shëndetit të studentëve

Çfare është ky sigurim?

Kjo policë sigurimi shërben si një garanci financiare për shëndetin e studentëve, gjatë kohës së studimit të tyre jashtë Shqipërisë.

Çfarë mbulon ky sigurim?

  • Sigurimin e Jetës
  • Sigurimin e Shëndetit
  • Aksidentet Personale
  • Riatdhesimi
  • Urgjencat