Shoqëria SiCRED sh.a. autorizohet nga Komisioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve (sot Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare) për të vepruar si shoqëri sigurimi jete. Shoqëria SiCRED sh.a. operon në përputhje të plotë me kërkesat ligjore dhe kuadrin rregullator, në bazë të Autorizimit për të vepruar si shoqëri sigurimesh, Nr.8 datë 19.07.2004 si dhe të Lejes për Ushtrimin e Veprimtarisë në Sigurime, Nr.8/1 datë 10.09.2004 (zëvendësuar me Licencën Nr. 8/2004, datë 22.06.2012).

 

Polica e parë e sigurimit është shitur nga shoqëria SiCRED sh.a. në datën 21.09.2004.