NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., është pjesë e tregut të Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi.

SiCRED i cilëson punonjësit e saj si elementin më të rëndësishëm të suksesit dhe arritjeve të deritanishme, ndaj kujdeset që të ofrojë kushte pune të favorshme dhe një ambient komod, ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit.  

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist/e për pozicionin “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes” pranë Drejtorisë së Shitjeve.

 •  Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta, preferohet në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë njohuri rreth parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte;
 3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë pranë klientëve;
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, shprehëse dhe analitike;
 5. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Microsoft Excel dhe Word);
 6. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
 7. Person me iniciativë, krijues dhe ambicioz;
 8. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 •  Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientët potencialë për promovimin dhe shitjen e produkteve të SiCRED.
 2. Kryerja e marrjes në sigurim për kontratat e reja.
 3. Mbajtja e kontakteve të rregullta me klientët, të rinj dhe ekzistues.
 4. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientët dhe bashkëpunëtorët.
 5. Përgatitja dhe përditësimi i databazave.
 •  Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 29 maj 2022, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al/karriera/

 *Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Specialist/e i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”, pranë Degës Durrës të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist/e për pozicionin “Specialist/e i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
 2. Të ketë njohuri për të promovuar dhe shitur produkte;
 3. Të ketë aftësi shumë të mira analitike, komunikimi dhe shprehëse;
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
 6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Kryerja e marrjes në sigurim për kontratat e reja dhe rinovimi i kontratave ekzistuese;
 2. Promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 3. Menaxhimi i kontratave me klientët dhe bashkëpunëtorët ekzistues;
 4. Përgatitja dhe përditësimi i databasave;
 5. Asistimi i Kordinatorit Rajonal sipas nëvojës së punës;
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 12 qershor 2022, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

“Koordinator/e Rajonal Durrës”, pranë Degës Durrës të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist/e për pozicionin “Koordinator/e Rajonal Durrës”.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
 2. Aftësi shumë të mira komunikimi, menaxhuese dhe vendimmarrëse;
 3. Aftësi shumë të mira për të punuar në grup dhe aftësi për të përballuar ngarkesën në punë;
 4. Person me iniciativë, krijues dhe ambicioz;
 5. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 7. Eksperiencat e mëparshme në shitje, marketing, komunikim përbëjnë  avantazh;
 8. Aftësi për të prezantuar, demonstruar dhe promovuar produktet e sigurimit që kompania ofron;
 9. Aftësi të kuptojë dhe të komunikojë për çdo detaj në lidhje me kërkesat e klientëve.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Të menaxhojë dhe realizojë të gjithë procesin e shitjes së produkteve vullnetare të sigurimit tek klientët, për hapësirën gjeografike që mbulon Rajoni (Durrës, Kavajë, Peqin, Elbasan, Librazhd, Gramsh);
 2. Të bashkëpunojë me departamentet përkatëse të kompanisë për hartimin e ofertave të personalizuara për klientët bazuar në kërkesat e tyre;
 3. Të angazhohet maksimalisht për realizimin e planit të Rajonit, sidomos për produktet vullnetare të sigurimit si Jetë dhe Shëndet në Udhëtim, Jetë dhe Aksidente në Grup, etj;
 4. Të mbajë kontakte të rregullta me klientët, të rinj dhe ekzistues;
 5. Të asistojë në kërkimet e tregut për të përcaktuar nevojat e tregut dhe mundësitë për zhvillim të produkteve/shërbimeve specifike të kompanisë;
 6. Të monitorojë afatet e pagesave të klientëve debitorë.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 12 qershor 2022, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO KËTU

Select from jobs available
Name
Lastname
Email
City
Address
Home Phone No
Mobile Phone No
Upload Your CV