Karriera | SiCRED

NJOFTIME PUNËSIMI

Specialist Vlerësues Dëmesh Shëndetësore

 

SiCRED kërkon të punësojë një mjek/e për pozicionin “Specialist Vlerësues Dëmesh Shëndetësore”, pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
 2. Të ketë ekperiencë pune mbi 5 vjet në mjekësi;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel);
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, gjermanisht, frëngjisht;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Vlerëson dhe trajton dëmet e pretenduara ndaj Shoqërisë për secilin prej produkteve të Shoqërisë;
 2. Analizon dokumentacionin mjekësor për çdo rast dëmi të reklamuar pranë Shoqërisë SiCRED sh.a.;
 3. Këshillon për përmirësimin e produkteve ekzistuese apo produkteve të nxjerra rishtazi të Shoqërisë SiCRED sh.a., duke argumentuar për aspektin mjekësor që gjykohet e arsyeshme për t’u përfshirë në çdo produkt;
 4. Paraqitet në institucione spitalore / shëndetësore etj., me qëllim verifikimin apo marrjen direkt të dokumentacionit, të dhënave shtesë, për kërkesat për dëmshpërblim etj. të ngjashme me këto procese, nën cilësinë e anëtarit të grupit të punës apo komisionit ad hoc, të SiCRED sh.a.;
 5. Jep opinion mjekësor për tematika të ndryshme mjekësore sipas nevojës së veprimtarisë së Drejtorisë Juridike dhe Shoqërisë SiCRED sh.a.;
 6. Etj.
 •  Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 29 mars 2023, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: www.sicred.com.al/karriera/

 *Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

   

  Ekonomist/e

   

  SiCRED kërkon të punësojë një ekonomist/e pranë Zyrave Qendrore të saj.

   • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
   1. Arsim i lartë, ekonomik;
   2. Të ketë njohuri të programit Financa 5 ;
   3. Të ketë minimumi 1-2 vjet eksperiencë pune si ekonomist/e;
   4. Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup;
   5. Të ruajë dhe të mbrojë informacionet konfidenciale;
   6. Etj
   • Informacion mbi përshkrimin e punës:
   1. Regjistrimi i veprimeve financiare në kontabilitet (Fatura, Blerje, Arka, Banka);
   2. Përgatitja e faturave të shitjes;
   3. Mbajtja e llogarive dhe të dhënave kontabël;
   4. Kontrolli i veprimeve të financës dhe rakordim;
   5. Rakordimi periodik i klientëve, furnitorëve etj;
   6. Kryerja e pagesave në bankë;
   7. Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës.
   • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
   1. CV me foto;
   2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
   3. Kopje e ID;
   4. Çertifikata kualifikimi;
   5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

   Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 2 Prill 2023, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme: 

   • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
   • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
   • Online: www.sicred.com.al/karriera/

   *Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

   Specialist/e i Sigurisë së Informacionit

    

   SiCRED kërkon të punësojë një IT për pozicionin “Specialist/e i Sigurisë së Informacionit”, pranë Zyrave Qendrore të saj.

    • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
    1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Elektronike apo Informatikë;
    2. Të zotërojë njohuri shumë të mira për çështjet e teknologjisë së informacionit, të jetë i aftë, por jo i limituar vetëm, në trajtimin e çështjeve të mëposhtme:
         2.1. Siguria e Informacionit – Aplikim të politikave të kompanisë;
         2.2. Ndërlidhje / Rrjeta – Administrim të lidhjeve komunikuese të sigurta të pjesëve përbërëse të infrastrukturës
                ndërlidhëse të kompanisë në përputhje me politikat e sigurisë së informacionit;
         2.3. Pjesë dhe Programe Kompjuterike – Administrimin e sistemeve hardware-ike dhe aplikative të kompanisë në
                përputhje me kërkesat dhe politikat e sigurisë së informacionit;
    3. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura si dhe shërbimet jashtë qytetit;
    4. Të zotërojë gjuhën angleze.
    • Informacion mbi përshkrimin e punës:
    1. Kryen administrimin e sistemeve të serverave në SiCRED sh.a. që përfshin instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemin dhe aplikacionet software-ike nëpërmjet përditësimit të tyre;
    2. Optimizon operimin e sistemit dhe utilizimin e resurseve, si dhe kryen analiza dhe planifikim të kapacitetit të sistemit;
    3. Kryen funksionin e administruesit të sigurisë, duke përfshirë krijimin e profileve dhe llogarive përdoruese;
    4. Ka përgjegjësi për projektimin e rrjetit kompjuterik / sistemeve;
    5. Ka përgjegjësi në ngritjen, konfigurimin, mirëmbajtjen dhe monitorimin e pajisjeve aktive të rrjetit informativ;
    6. Etj.
     • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
     1. CV me foto;
     2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
     3. Kopje e ID;
     4. Çertifikata kualifikimi;
     5. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka).

     Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 07 Prill 2023, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme: 

     • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
     • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
     • Online: www.sicred.com.al/karriera/

     *Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

     APLIKO KËTU

     Select from jobs available
     Name
     Lastname
     Email
     City
     Address
     Mobile Phone No
     Home Phone No (Optional)
     Upload Your CV