b

Category: BLOG

Skemat profesionale të sigurimit të jetës dhe shëndetit

Skemat profesionale të sigurimit të jetës dhe shëndetit

Arsyet përse ato janë një nevojë urgjente

Punoi: Gladiola Jani
Publikuar më: 16.01.2023

 

Shpenzimet shëndetësore janë ndër shpenzimet më kritike të buxhetit të familjes. Arsyeja përse ato konsiderohen kritike lidhet me pasigurinë për kohën kur mund të ndodhin dhe të shumës së tyre. Për këtë arsye, sigurimi i shëndetit është një ndër fushat kyçe të sektorit të sigurimeve.

Në Shqipëri kuadri ligjor parashikon se çdo i punësuar ka të drejtë të marrë shërbime shëndetësore falas në sistemin shëndetësor publik. Megjithatë, shifrat tregojnë, që vendi ynë ka probleme serioze në këtë drejtim, duke radhitur këtu:

  • Pagesat e larta nga xhepi (out of pocket expenses) për shërbimet shëndetësore në masën rreth 50-60%. Vlerësohet që mesatarisht çdo shqiptar, paguan privatisht nga xhepi i tij rreth 200-300 euro në vit për shpenzimet shëndetësore private.
  • Riskun e varfërimit. Rreth 8% e familjeve shqiptare çdo vit rrezikohen të varfërohen apo tej-varfërohen si pasojë e shpenzimeve mjekësore të larta.
  • Nevojën e paplotësuar të sigurimit shëndetësor. Rreth 25% e shqiptarëve kanë nevojë të paplotësuar për sigurim shëndetësor.
  • Shpenzimet qeveritare të ulëta për shëndetësinë. Shteti shqiptar shpenzon 2-3% të PBB për shëndetësinë. Norma mesatare e Europës është 5-6%. Kjo do të thotë që skema e sigurimit shëndetësor publik do të vijojë të mosplotësoje nevojën e shtetasve shqiptarë për sigurim edhe në të ardhmen, pasi nuk duket që shteti të ketë plane konkrete për të ndryshuar këtë situatë.

Të gjitha sa më sipër thërrasin për veprim urgjent nga ana e vetë qytetarëve shqiptarë, për të marrë në dorë çështjen e shpenzimeve shëndetësore. Në këto kushte, sigurimi privat i shëndetit nuk është më një komoditet apo një privilegj.

Mbas shtetit, rolin e “babait”, i cili kujdeset për personat e varur prej tij, e luajnë kompanitë punëdhënëse. Duke konsideruar me seriozitet aktualitetin dhe duke hedhur sytë nga e ardhmja e afërt, kompanitë mund të luajnë një rol kyç për të mbrojtur punonjësit e tyre nga rreziku i varfërimit si individë, por me pasoja në familjet e tyre, për shkak të të papriturave shëndetësore. Jemi në një situatë që kërkon veprim të menjëhershëm dhe masa konkrete nga çdo kompani për të mbrojtur punonjësit.

Kompanitë duhet të kuptojnë që sigurimi i shëndetit është një katalizator për stabilitetin e fuqisë punëtore. Në një ambient ku njerëzit nuk ndihen të frikësuar nga e ardhmja, krijohen kushte optimale për të qenë produktivë dhe krijues. Kjo përfundimisht çon në një fuqi punëtore që ndihet e vlerësuar dhe e motivuar për të qënë efektivë në vendin e punës.

Në një skemë profesionale sigurimi jete dhe shëndeti për punonjësit, shpenzimet për sigurim privat të shëndetit zënë rreth 3% të shpenzimeve totale të punonjësve. Vlera që sjell sigurimi privat i shëndetit është shumëfish më i lartë se kosto që paguhet për të. Legjislacioni shqiptar gjithashtu lejon lehtësira fiskale për kontributet e sigurimit privat, duke qenë se ato janë shpenzime të njohura fiskale.

Në SiCRED, kemi vite që punojmë në ndërtimin e skemave profesionale të sigurimit të jetës dhe shëndetit të punonjësve. Duke qenë një kompani e orientuar ekskluzivisht në sigurimin e risqeve të individit, punojmë ngushtësisht me kompanitë për të ndërtuar skema sigurimi të cilat promovojnë një marrëdhënie të ngushtë besimi dhe shpërblimi ndërmjet kompanive punëdhënëse dhe burimeve të tyre njerëzore.

Na kontaktoni për të mësuar më tepër si mund të ndikoni në stabilitetin ekonomik të punonjësve tuaj, duke i dhënë një dorë gjithashtu familjeve të tyre dhe mbarëvajtjes së ekonomisë në vend.

Related Posts

Dhurata e duhur për stafin tuaj

Dhurata e duhur për stafin tuaj

Dhurata e duhur për stafin tuajPunoi: Greta SejdinajPublikuar më: 03.01.2024   Gjëja e parë që duhet të bëni këtë fillimvit? Të surprizoni...